Podmínky užití

Kdo jsme

Naše webová stránka je : https://hrackoun.cz

Adresa provozovny : Zátiší 83, Dalovice, 36263

Podmínky

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://hrackoun.cz.

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU HRACKOUN PRO NÁKUP

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“), vydané obchodní společností Hrackoun, se sídlem Pod Strání 129/16, Dalovice, IC 87061023, („prodávající“) upravují a upřesňují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a fyzickou osobou („kupující“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na webové stránce umístněné na internetové adrese https://hrackoun.cz („webová stránka“ anebo „internetový obchod“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní obchodu“).

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží nabízené prodávajícím v internetovém obchodu, je právnickou osobou či osobou samostatně výdělečně činnou, přičemž účelem takového nákupu zboží v internetovém obchodu je zejména, nikoli však výlučně, výkon podnikatelské činnosti takové osoby za účelem dosažení zisku. Prodávající se může s právnickou osobou anebo s osobou samostatně výdělečně činnou v jednotlivých případech individuálně dohodnout na uzavření kupní smlouvy; v tom případě se tyto obchodní podmínky použijí přiměřeně, s výjimkou těch ustanovení, která se týkají práv spotřebitele.

Tyto obchodní podmínky jsou určeny primárně pro koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu; přiměřeně se použijí i na koupi zboží uskutečněnou kupujícím osobně.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 1. ZPŮSOB VYTVÁŘENÍ OBJEDNÁVEK ZBOŽÍ 

Kupující může zboží z internetového obchodu objednávat bez registrace anebo pomocí svého uživatelského rozhraní vytvořeného registrací na webové stránce.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující kdykoli objednat zboží z internetového obchodu bez nutnosti opakovaného zadávání údajů („uživatelský účet“). 

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a úplné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Zboží nabízené prodávajícím na webovém rozhraní obchodu a v prodejně je vždy POUŽITÉ.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku prostřednictvím webového rozhraní obchodu nebo osobně.

V případě kupní smlouvy uzavírané na dálku představuje objednávka učiněná jejím odesláním přes webové rozhraní obchodu návrh na uzavření kupní smlouvy. Objednávka je platná po dobu 7 dní a její obdržení potvrdí prodávající e-mailem. Kupní smlouva je pak uzavřena přijetím návrhu ze strany prodávajícího ve formě odeslání objednaného zboží. O odeslání zboží je kupující informován e-mailem.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Způsob platby a dodání je možné zvolit z nabízených možností. Před odesláním objednávky bude zákazník na zvolený způsob platby a dodání a na náklady s nimi spojené vždy upozorněn.

Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout dodání zboží ve vybraných případech zdarma.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,  
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce („elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Lhůty pro doručení objednávky

Objednávky obsahující zboží skladem expedujeme okamžitě. Doba doručení prostřednictvím Zásilkovny jsou 1-3 pracovní dny, doručení na adresu prostřednictvím GLS jsou 1-3 pracovní dny, a u osobního předání do 1-3 pracovních dnů.

Kupující je povinen ihned při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Uvedené dodací lhůty jsou pouze informativního charakteru a vycházejí z předpokládaných dodacích lhůt dopravců.

Důsledky nepřevzetí zásilky

Závazek prodávajícího dodat zboží se považuje za splněný také v případě, že kupující nepřevezme zboží sjednaným způsobem, ve sjednaném čase a na sjednaném místě, resp. odmítne zboží převzít. V případě, že kupující zboží nepřevezme a zboží se prodávajícímu vrátí zpět, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit a od kupujícího požadovat náhradu nákladů spojených s odesláním zboží (poštovné související s odesláním zboží kupujícímu a jeho zpětným odesláním). Opakované doručení zásilky je možné pouze na základě vzájemné dohody prodávajícího a kupujícího.

 1. ZÁRUKA ZA JAKOST A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Na POUŽITÉ zboží se záruka dle Občanského zákoníku nevztahuje, avšak kupujícímu svědčí práva z odpovědnosti za vady věci (skrytá závada v okamžiku prodeje) po dobu 12 měsíců od data prodeje. Odpovědnost za vady věci u použitého zboží se nevztahuje na vady způsobené a vzniklé užíváním a opotřebením. U použitých věcí prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Odpovědnost prodávajícího za použité zboží se vztahuje pouze na vady, které nemohly být zjištěny kupujícím při převzetí zboží a které vylučují použití zboží obvyklým způsobem. Kupující převzetím zboží stvrzuje, že si zboží řádně prohlédl a neobjevil vady, které by bránily použití zboží za účelem, pro který si jej koupil. Při nákupu použitého zboží je kující povinen přihlédnout k opotřebení a drobnému poškození zboží, které vzniklo při jeho použití.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu, popř. podle daňového dokladu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce, popř. zaznamenat na dodací list.

Postup reklamace zboží

V případě neúplné a/nebo poškozené zásilky, či dodání zjevně poškozeného zboží uvnitř balení, je kupující povinen reklamaci ohlásit, a to nejpozději následující pracovní den od převzetí zásilky v elektronické podobě na adresu info@hrackoun.cz, případně telefonicky na čísle 606 304 723

Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Dle ustanovení § 2171 Občanského zákoníku má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Prodávající a kupující se však mohou individuálně dohodnout na výměně zboží v případě, že má prodávající v nabídce totožnou položku.

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má možnost svůj souhlas se zasílám obchodních sdělení kdykoli odvolat.

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

V souvislosti s provedeným nákupem může být kupujícímu zaslán třetí stranou hodnotící dotazník. Kupující se tak může podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@hrackoun.cz.

Kupující má právo od smlouvy odstoupit v plném rozsahu i částečně, vrácením části zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit, a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu řádně odeslal.

Při vrácení zboží z důvodu odstoupení od kupní smlouvy přechází nebezpečí škody na zboží až od okamžiku převzetí zboží prodávajícím.

Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží po dobu, kdy kupující nese nebezpečí škody, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti, a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jindřich Pavézka, Hračkoun, Zátiší 83, DAlovice 36263 adresa elektronické pošty info@hrackoun.cz, telefon: 606 304 723.

V Karlových Varech dne, 15.9.2022

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU HACKOUN PRO PRODEJ

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“), vydané obchodní společností Hrackoun, se sídlem Pod Strání 129/16, Dalovice, IC 87061023, („prodávající“) upravují a upřesňují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a fyzickou osobou („kupující“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na webové stránce umístněné na internetové adrese https://hrackoun.cz („webová stránka“ anebo „internetový obchod“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní obchodu“).

Tyto obchodní podmínky jsou určeny primárně pro prodej zboží, konkrétně použitých hraček („zboží“), budoucím prodávajícím budoucímu kupujícímu prostřednictvím webového rozhraní obchodu; přiměřeně se použijí i na prodej zboží uskutečněný budoucím prodávajícím osobně.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Budoucí prodávající vyplněním formuláře „Chci prodat hračky“ potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je budoucí prodávající dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním obchodu upozorněn, a má možnost se s nimi seznámit.

 1. ZPŮSOB PRODEJE ZBOŽÍ 

Budoucí prodávající může zboží nabízet budoucímu kupujícímu ke koupi prostřednictvím webového rozhraní obchodu bez registrace anebo pomocí svého uživatelského rozhraní vytvořeného registrací na webové stránce.

Na základě registrace budoucího prodávající provedené na webové stránce může budoucí prodávající přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může budoucí prodávající kdykoli nabídnout zboží budoucímu kupujícímu bez nutnosti opakovaného zadávání údajů („uživatelský účet“). 

Budoucí prodávající bere na vědomí, že existence uživatelského účtu vytvořeného registrací na webové stránce je podmínkou pro vznik nároku budoucího prodávajícího na úhradu kupní ceny po uzavření kupní smlouvy, jak je dále uvedeno.

Při registraci na webové stránce a při nabízení zboží je budoucí prodávající povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je budoucí prodávající při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené budoucím prodávajícím v uživatelském účtu a při nabízení zboží jsou budoucím kupujícím považovány za správné a úplné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Budoucí prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Budoucí prodávající není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Budoucí kupující může zrušit uživatelský účet budoucího prodávajícího, a to zejména v případě, kdy budoucí prodávající svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy budoucí prodávající poruší své povinnosti z SoSBK a z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Budoucí prodávající bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení budoucího kupujícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ SOSBK

Budoucí prodávající učiní budoucímu kupujícímu nabídku na prodej a koupi zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu, a to tak, že vyplní údaje ve formuláři „Chci prodat hračky“, včetně fotodokumentace hraček, které nabízí k prodeji.

Budoucí kupující posoudí na základě informací poskytnutých budoucím prodávajícím, zda má zájem o koupi zboží. 

V případě SoSBK uzavírané na dálku představuje nabídka učiněná budoucím prodávajícím jejím odesláním přes webové rozhraní obchodu budoucímu kupujícímu návrh na uzavření SoSBK („nabídka“). Nabídka budoucího prodávajícího je platná po dobu 7 dní, a její obdržení a akceptaci potvrdí budoucí kupující e-mailem. 

V případě, že má budoucí kupující zájem koupit pouze některé položky z budoucím prodávajícím nabídnutého zboží, má právo učinit budoucímu prodávajícímu protinabídku, v níž mu sdělí, o které položky z nabízeného zboží má zájem („protinabídka“). Protinabídka budoucího kupujícího je platná po dobu 7 dní, a její akceptaci či odmítnutí je budoucí prodávající povinen potvrdit budoucímu kupujícímu e-mailem.

SoSBK je ve smyslu ustanovení § 1785 a násl. Občanského zákoníku uzavřena přijetím nabídky ze strany budoucího prodávajícího anebo přijetím protinabídky ze strany budoucího kupujícího, a to v okamžiku, kdy budoucí prodávající odešle nebo osobně doručí zboží, které je předmětem nabídky anebo protinabídky, budoucímu kupujícímu.

Budoucí prodávající bere na vědomí, že ke dni uzavření SoSBK není mezi nimi sjednána kupní cena zboží; budoucí prodávající a budoucí kupující určí cenu zboží nejpozději ke dni uzavření kupní smlouvy, jak je tento pojem specifikován dále, a to s ohledem na tržní cenu zboží v místě a čase obvyklém, a v souladu s aktuální poptávkou na trhu.

Budoucí prodávající bere na vědomí, že není oprávněn odeslat zboží, které není předmětem nabídky anebo protinabídky, budoucímu kupujícímu.

Budoucí prodávající současně bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že budoucímu kupujícímu odešle zboží, které není předmětem nabídky anebo protinabídky, pak toto budoucím prodávajícím ke koupi nevyžádané zboží budoucímu prodávajícímu daruje.

Budoucí prodávající bere na vědomí, že ke dni uzavření SoSBK není mezi nimi sjednána kupní cena zboží; budoucí prodávající a budoucí kupující určí cenu zboží nejpozději ke dni uzavření kupní smlouvy, jak je tento pojem specifikován dále, a to s ohledem na tržní cenu zboží v místě a čase obvyklém, a v souladu s aktuální poptávkou na trhu.

Budoucí prodávající zašle zboží, které je předmětem nabídky anebo protinabídky, budoucímu kupujícímu na svůj náklad pomocí jakékoli přepravní služby na adresu Hračkoun, Zátiší 83, Dalovice, 36263, anebo na stejné adrese zboží předá osobně v průběhu provozní doby budoucího kupujícího.

Budoucí kupující může náklady na odeslání zboží budoucím prodávajícím ve vybraných případech uhradit.

Budoucí prodávající nese nebezpečí škody na zboží až do okamžiku jeho doručení a převzetí budoucím kupujícím.

Budoucí kupující je oprávněn od SoSBK odstoupit, a to v případě, zboží nebo pouze některé položky, bude ve špatném stavu, který nebyl patrný z fotodokumentace poskytnuté budoucím prodávajícím. V tomto případě oznámí budoucí kupující budoucímu prodávající, že odstupuje od SoSBK a v jakém rozsahu, tedy ohledně kterého ze zboží doručeného budoucím prodávajícím. Na základě dohody s budoucím prodávajícím bude zboží, ohledně jehož koupě budoucí kupující odstoupil od SoSBK, vráceno budoucím kupujícím zpět budoucími prodávajícímu anebo jej budoucí prodávající daruje budoucímu kupujícímu. Náklady na vrácení tohoto zboží nese budoucí kupující.

Budoucí prodávající bere na vědomí, že až do okamžiku uzavření kupní smlouvy, jak je popsáno níže, není oprávněn odstoupit od SoSBK bez uvedení důvodu, a vyžádat si zboží nebo některé z položek, zpět k vrácení.

V případě, že budoucí prodávající odstoupí od SoSBK postupem výše uvedeným, a současně za předpokladu, že před tímto odstoupením od SoSBK nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím postupem dále uvedeným nejméně ke třem položkám (hračkám) ze zboží, které je předmětem SoSBK, je budoucí prodávající povinen uhradit budoucímu kupujícímu náklady na odeslání takového zboží zpět budoucímu prodávajícímu; budoucí prodávající je v tomto případě povinen uhradit náklady na přepravu takového zboží předem na účet budoucího kupujícího na základě platebních informací, které v této souvislosti od budoucího kupujícího obdrží emailem. V případě, že náklady na odeslání zboží budoucím prodávajícím budoucímu kupujícímu při uzavření SoSBK uhradil ve vybraných případech budoucí kupující, vztahuje se povinnost budoucího prodávajícího také na úhradu těchto nákladů; v tomto případě budoucí kupující vyčíslí k úhradě budoucímu prodávajícímu veškeré náklady na přepravu zboží, které je budoucí prodávající budoucímu kupujícímu povinen uhradit. V případě, že budoucí prodávající nepřevezme takto zpětně doručované zboží anebo převzetí odmítne, je opakované doručení možné pouze na základě vzájemné dohody kupujícího a prodávajícího, za stejných podmínek předchozí úhrady nákladů na doručení; v opačném případě se zboží vrácené zpět budoucímu kupujícímu z důvodu nepřevzetí nebo nedoručení zásilky považuje za darované budoucímu kupujícímu ze strany budoucího prodávajícího.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Budoucí prodávající bere na vědomí, že existence uživatelského účtu vytvořeného registrací na webové stránce je podmínkou uzavření kupní smlouvy a vzniku nároku budoucího prodávajícího na úhradu kupní ceny předmětu prodeje, jak je dále uvedeno. 

V případě, že prodávající nevytvoří uživatelský účet registrací na webové stránce, má se za to, že prodávající kupujícímu zboží daruje. Kupující prohlašuje, že v případě, že darované zboží prodá zájemcům, bude částka odpovídající kupní ceně zboží, určené postupem níže uvedeným, použita prodávajícím na podporu aktivit prodávajícího, např. zachraňování pralesů, sázení stromů v ČR, a chod firmy prodávajícího.

Budoucí prodávající bere na vědomí, že budoucí kupující bude zboží, které je předmětem prodeje dle SoSBK, nabízet k prodeji třetím osobám, a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

Kupní smlouva mezi budoucím prodávajícím (dále jen „prodávající“) a budoucím kupujícím (dále jen „kupující“) na základě SoSBK je bez dalšího uzavřena vždy ke každé jednotlivé položce (knize) zboží, které je předmětem prodeje dle SoSBK (dále jen „kupní smlouva“), v okamžiku, kdy kupující získá prostřednictvím webového rozhraní obchodu zájemce (kupujícího) o takovou konkrétní položku (či více položek) (dále jen „předmět prodeje“). 

Kupní cena předmětu prodeje v okamžiku uzavření kupní smlouvy je určena ve výši jedné poloviny (50 %) hodnoty předmětu prodeje, v níž konkrétní zájemce o předmět prodeje projevil o její koupi zájem (dále jen „kupní cena“), a to i v případě, že kupující po uzavření kupní smlouvy poskytne předmět prodeje zájemci v rámci marketingové akce anebo spolupráce zdarma.

 1. ÚHRADA KUPNÍ CENY

Prodávajícímu, který má zřízen uživatelský účet, vzniká nárok na kupní cenu předmětu prodeje ke dni uhrazení celkové hodnoty předmětu prodeje ze strany zájemce o jeho koupi na základě kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi kupujícím na straně prodávajícího a zájemcem o koupi předmětu prodeje na straně kupujícího.

Kupní cena předmětu prodeje je splatná ve lhůtě třiceti (14) dnů ode dne vzniku nároku prodávajícího na kupní cenu předmětu prodeje, a to formou odeslání na účet prodávajícího.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Prodávající souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem kupujícího na elektronickou adresu prodávajícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení kupujícím na elektronickou adresu prodávajícího. Prodávající má možnost svůj souhlas se zasílám obchodních sdělení kdykoli odvolat.

Svou informační povinnost vůči prodávajícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů prodávajícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní kupující prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Prodávající souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je prodej zboží prostřednictvím na webové stránky možné provést a závazky prodávajícího a kupujícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač prodávajícího, může prodávající souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v SoSBK anebo v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v SoSBK anebo v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí SoSBK a kupní smlouvy. SoSBK, kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. SoSBK a kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může kupující měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jindřich Pavézka, Hračkoun, Zátiší 83, DAlovice 36263 adresa elektronické pošty info@hrackoun.cz, telefon: 606 304 723.

V Karlových Varech dne, 15.9.2022

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Jindřich Pavézka, Pod Strání 129/16, Dalovice, 36263 (dále jen „Hračkoun“ nebo „my“), provozovatel internetového obchodu www.hrackoun.cz („webová stránka“ anebo „internetový obchod“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále jen „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů. Společnost Hračkoun je současně správcem Vaších osobních údajů.

Bezpečí vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně proto věnujeme náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) naleznete informace o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, z jakého právního titulu je zpracováváme, k jakým účelům je používáme, jak dlouho je uchováváme, komu je můžeme předávat. V Zásadách vás také informujeme o tom, jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

 

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Využíváte-li služeb našeho e-shopu nebo provozoven (tj. prodejen a výdejních míst), zpracováváme o vás různé druhy údajů.

1.1. Pokud nakoupíte či nabízíte zboží k prodeji

Nejčastější údaje, které nám poskytujete, jsou údaje získané prostřednictvím formuláře pro objednání zboží, konkrétně použitých hraček, či nabízení použitých hraček k prodeji na našich webových stránkách („zboží“). Jde převážně o údaje, které jsou nutné pro uzavření a plnění SoSBK a kupní smlouvy.

Tyto údaje jsou potřebné pro vyřízení vaší objednávky a lze je rozdělit na:

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, KTERÝMI JSOU JMÉNO A PŘÍJMENÍ;

B) KONTAKTNÍ ÚDAJE, KTERÝMI JSOU E-MAILOVÁ ADRESA, POŠTOVNÍ ADRESA, FAKTURAČNÍ ADRESA, TELEFONNÍ ČÍSLO, BANKOVNÍ SPOJENÍ, PLATEBNÍ ÚDAJE;

C) ÚDAJE VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ TRVÁNÍ SMLOUVY, KONKRÉTNĚ ZAKOUPENÉ PRODUKTY, OBJEM POSKYTNUTÝCH SLUŽEB A ZÁKAZNICKÝ SEGMENT.

1.2. POKUD SE REGISTRUJETE

Přejete-li si využívat výhod registrovaného uživatelského účtu, je nutno se nejprve registrovat na naší webové stránce. Váš účet je zabezpečen vámi zvoleným heslem, k němuž nemáme přístup a v případě jeho ztráty vám jej nedokážeme na vyžádání zaslat.

V rámci vašeho účtu máte neomezený přístup k vašim osobním údajům, jakožto i k jejich případné úpravě. V účtu můžete nahlížet do historie vašich zrealizovaných objednávek, zakoupeného zboží. Prostřednictvím uživatelského účtu máte taktéž možnost uložit si číslo bankovního účtu v souvislosti s prodejem/nákupem zboží a editovat jiné informace a údaje týkající se vaší osoby.

Máte-li zřízen váš účet, můžeme využívat následující údaje:

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, KTERÝMI JSOU JMÉNO A PŘÍJMENÍ;

B) KONTAKTNÍ ÚDAJE, KTERÝMI JSOU E-MAILOVÁ ADRESA, POŠTOVNÍ ADRESA, FAKTURAČNÍ ADRESA, TELEFONNÍ ČÍSLO, BANKOVNÍ SPOJENÍ, PLATEBNÍ ÚDAJE;

C) PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE, KTERÝMI JSOU VAŠE PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO A HESLO. KE SKUTEČNÉMU HESLU NEMÁME PŘÍSTUP;

D) ÚDAJE VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ TRVÁNÍ SMLOUVY, ZEJMÉNA ZAKOUPENÉ ZBOŽÍ.

1.3. POKUD JSTE ODBĚRATELEM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Můžete od nás odebírat obchodní sdělení ohledně zboží v naší nabídce či obchodních akcí. 

Jste-li odběratelem těchto sdělení, zpracováváme následující údaje:

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, KTERÝMI JSOU JMÉNO A PŘÍJMENÍ;

B) KONTAKTNÍ ÚDAJE, DÍKY NIMŽ S VÁMI MŮŽEME KOMUNIKOVAT, KONKRÉTNĚ E-MAILOVÁ ADRESA.

1.4. POKUD NAVŠTÍVÍTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY ČI NA NICH VYTVÁŘÍTE OBSAH

Navštívíte-li naše webové stránky, tak o vás v průběhu vaší návštěvy shromažďujeme různé informace, jako např. vaši IP adresu, nastavení prohlížeče a preferovaného jazyka, navštívené webové stránky včetně času návštěvy. Dále také monitorujeme váš pohyb na webových stránkách, respektive na jaké odkazy klikáte, abychom vám mohli co nejvíce upravit zobrazovaný obsah a nabízeli vám takové produkty i obsah, který oceníte.

Při návštěvě našich webových stránek do vámi používaného internetového prohlížeče a zařízení ukládáme a následně i čteme soubory cookies, jimž se věnujeme v samostatné kapitole těchto Zásad.

Kromě cookies však zpracováváme i údaje o vašem chování na webu, vaši IP adresu, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, konkrétně rozlišení, operační systém vašeho zařízení včetně jeho verzí a jazykového nastavení.

Za vkládaný obsah a aktivitu na našich webových stránkách nesete odpovědnost vy, proto na vás apelujeme, abyste prostřednictvím obsahu veřejně nesdíleli osobní údaje, u nichž si nepřejete, aby byly veřejně dostupné.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, o nichž se domníváme, že jsou praktické a mohly by obsahovat užitečné informace. Rádi bychom vás proto upozornili, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi, které údaje zpracovávají dle svých zásad zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá nad tímto zpracováním žádnou kontrolu a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty či služby obsažené nebo přístupné prostřednictvích těchto webových stránek.

1.5. POKUD NÁS KONTAKTUJETE NA ZÁKAZNICKÉ LINCE ČI SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Pokud se rozhodnete kontaktovat naši zákaznickou podporu prostřednictvím telefonního čísla a e-mailového kontaktu, zpracováváme především záznamy e-mailové komunikace.

Kontaktujete-li nás ohledně vašeho požadavku prostřednictvím naší stránky či profilu na vybraných sociálních sítí, řídí se zpracování vašich osobních údajů výhradně zásadami zpracování osobních údajů společnosti, jež je provozovatelem dané sociální sítě.

1.6. POKUD NAVŠTÍVÍTE NAŠI VÝDEJNU

Do naší výdejny a dalších prostor jsme umístili nebo v nejbližší době umístíme kamerové systémy z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů za účelem ochrany našeho i vašeho majetku. Pokud navštívíte naši výdejnu, můžeme zpracovávat kamerový záznam, na němž můžete být zachycen. Prostory, ve kterých jsou kamery umístěny, jsou vždy řádně označeny upozorněním.

1.7. POKUD NÁM UDĚLÍTE HODNOCENÍ NA HODNOTÍCÍCH PORTÁLECH

Po doručení či převzetí zboží můžete obdržet žádost o jejich hodnocení a o ohodnocení vaší spokojenosti prostřednictvím vybraného hodnotícího portálu (webový portál Heureka). Každé zpětné vazby si nesmírně vážíme, avšak je pouze na vás, zda se rozhodnete nám hodnocení udělit. V případě tohoto hodnocení zpracováváme a příslušným partnerům předáváme následující údaje:

A) KONTAKTNÍ ÚDAJE, KONKRÉTNĚ E-MAILOVÁ ADRESA, KTERÁ SLOUŽÍ PRO ZASLÁNÍ VÝZVY K OHODNOCENÍ;

B) ÚDAJE VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ TRVÁNÍ SMLOUVY, KONKRÉTNĚ ZAKOUPENÉ ČI PRODANÉ ZBOŽÍ.

 

2. ZA JAKÝM ÚČELEM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1. NÁKUP A PRODEJ ZBOŽÍ

Vaše osobní údaje nejčastěji zpracováváme za účelem plnění SoSBK anebo kupní smlouvy, abychom vaši odeslanou objednávku prostřednictvím našich webových stránek, či prodej vámi nabízeného zboží prostřednictvím našich webových stránek úspěšně zpracovali, a zboží úspěšně doručili vám anebo kupujícím, kteří zboží kupují od vás. Jak v případě koupě, tak v případě prodeje zboží slouží e-mailová adresa a telefonní číslo pro zaslání potvrzení objednávky, doručení potvrzení o přijetí platby, zaslání elektronické faktury, dále také k průběžnému informování o stavu vaší objednávky a případné další individuální komunikaci týkající se dané objednávky. 

2.2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Máte-li váš uživatelský účet, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vedení vašeho účtu, v rámci kterého vám můžeme nabízet různé výhody.

2.3. PŘIZPŮSOBENÍ A VYTVÁŘENÍ OBSAHU, ZAJIŠTĚNÍ LEPŠÍHO PROVOZU WEBOVÝCH STRÁNEK

Zpracováváme údaje o vašem chování na našich webových stránkách, což nám umožňuje získat informace, na jejichž základě pro vás můžeme naše webové stránky neustále vylepšovat, aby pro vás byly po uživatelské stránce co nejpříjemnější. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i pro vytváření různých statistik, jako je například sledování návštěvnosti či měření účinnosti reklamy, taktéž pro testování nových funkcionalit našich webových stránek či mobilní aplikace. Údaje o vašem chování na webu jsou mimo jiné důležité i pro jakoukoliv prevenci útoků na naše webové stránky.

2.4. ZÁKAZNICKÁ PODPORA A KOMUNIKACE

Neustále se snažíme vylepšovat služby, které náš zákaznický servis poskytuje, a abychom mohli co nejrychleji reagovat na vaše požadavky, a tento servis zajistit, potřebujeme vaše osobní údaje ke zdárnému zpracování vašich žádostí či odstranění potenciálních problémů při plnění kupní smlouvy. 

Shromážděné osobní údaje využíváme taktéž za účelem komunikace s vámi a jejímu individuálnímu přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, v mobilní aplikaci či jinou formou, abychom vám sdělili aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace, případně k ní od vás získali doplňující informace. Taktéž vás můžeme upozornit, že je potřeba provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho uživatelského účtu.

2.5. KAMEROVÉ ZÁZNAMY

Do naší výdejny a dalších prostor umisťujeme kamerové systémy z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů za účelem ochrany našeho i vašeho majetku.

2.6. ZJIŠŤOVÁNÍ SPOKOJENOSTI NA HODNOTÍCÍCH PORTÁLECH

V souvislosti s nákupem můžete obdržet taktéž žádost o jeho hodnocení prostřednictvím vybraného hodnotícího portálu. V tomto případě je účelem zpracování zjišťování spokojenosti.

2.7. ZLEPŠOVÁNÍ SLUŽEB

Vaše osobní údaje využíváme k neustálému zlepšování našich služeb i systémů, včetně přidávání nových funkcionalit. Osobní údaje zpracováváme taktéž za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, a to na základě našeho oprávněného zájmu, který se odvíjí od svobody podnikání a spočívá v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom však vašim právům a zájmům zajistili dostatečnou ochranu, používáme pro tyto účely osobní údaje, které jsou v co největší míře anonymizované.

2.8. OCHRANA, BEZPEČNOST A ŘEŠENÍ SPORŮ

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat taktéž z důvodu zajištění ochrany a bezpečnosti našich zákazníků a systémů, k uplatnění našich práv a právních nároků, zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů či prosazování našich dohod. Dále můžeme osobní údaje zpracovávat i pro účely případných kontrol prováděných veřejnými orgány.

 

3. NA JAKÝCH PRÁVNÍCH ZÁKLADECH OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme v různém rozsahu a pro různé účely, jak detailně uvádíme v čl. 1 a 2 výše, a to buď:

A) BEZ VAŠEHO SOUHLASU NA ZÁKLADĚ PLNĚNÍ SMLOUVY, PLNĚNÍ PRÁVNÍ POVINNOSTI ČI NAŠICH OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ;

B) NA ZÁKLADĚ VAŠEHO SOUHLASU.

Druhy zpracování, které můžeme provádět bez vašeho souhlasu, se odvíjejí od stanového účelu daného zpracování a také pozice, v níž vůči nám vystupujete – zda jste pouhým návštěvníkem našich webových stránek, zda u nás nakoupíte či se registrujete. K zpracování vašich osobních údajů však může taktéž dojít, jste-li adresátem objednaného zboží či služby, pokud s námi komunikujete prostřednictvím dálkových komunikačních prostředků nebo pokud navštívíte naši prodejnu.

3.1. PLNĚNÍ SOSBK ANEBO KUPNÍ SMLOUVY 

Pokud u nás nakoupíte, respektive odešlete objednávku, vzniká návrh na uzavření kupní smlouvy, jež je uzavřena přijetím návrhu z naší strany ve formě odeslání objednaného zboží. Pokud nám hodláte zboží prodat, respektive odešlete nabídku zboží k prodeji, vzniká návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSBK), jež je uzavřena přijetím návrhu z naší strany ve formě převzetí vámi nabízeného zboží podle příslušných obchodních podmínek. Abychom však byli tuto SoSBK anebo kupní smlouvu schopni úspěšně plnit, potřebujeme k tomu velkou část vašich osobních údajů zadaných prostřednictvím objednávkového formuláře. Konkrétní údaje, které v tomto případě zpracováváme, jsou uvedeny v čl. 1, odst. 1 a 5.

3.2. PLNĚNÍ PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ

Taktéž my musíme plnit určité povinnosti, které nám stanovují platné právní předpisy. Jestliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění těchto povinností, nemusíme pro takové zpracování získat váš souhlas. Na tomto právním základě konkrétně zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, toliko i údaje o vašich objednávkách. Konkrétní údaje, které v tomto případě zpracováváme, jsou uvedeny v čl. 1, odst. 1.

3.3. SOUHLAS

Pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu můžeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě vámi uděleného souhlasu. Na základě vámi uděleného souhlasu je zpracováváme v případě, že je nezpracováváme na základě oprávněného zájmu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a z odběru obchodních sdělení se odhlásit. Konkrétní údaje, které v tomto případě zpracováváme, jsou uvedeny v čl. 1, odst. 3.

3.4. OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM

Vaše osobní údaje zpracováváme taktéž na základě oprávněného zájmu, abychom mohli zlepšovat a přizpůsobovat poskytované služby, zjistit, zda vyřízení objednávky proběhlo k vaší spokojenosti, a efektivněji propagovat nabízené produkty i služby. Jedná se zejména o ty údaje, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 4 a 5.

Naším oprávněným zájmem je taktéž ochrana právních nároků, interní evidence a kontrola řádného poskytování našich služeb. V tomto případě zpracováváme všechny kategorie osobních údajů uvedených v čl. 1.

Náš oprávněný zájem spočívá také v zaslání žádosti o ohodnocení uskutečněného nákupu prostřednictvím vybraného hodnotícího portálu, či vyhodnocení námi pořádaných spotřebitelských soutěží. Konkrétní údaje, které v tomto případě zpracováváme, jsou uvedeny v čl. 1. odst. 7.

Zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu probíhá také v případě návštěvy našich prodejen, které jsou monitorovány kamerovým systémem z důvodu ochrany majetku. Proti tomuto zpracování můžete kdykoliv vznést námitku. Konkrétní údaje, které v tomto případě zpracováváme, jsou uvedeny v čl. 1. odst. 6.

 

4. KOMU OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme ve většině případů pro vlastní účely jakožto jejich správce, což znamená, že my stanovujeme výše uvedené účely pro shromáždění vašich osobních údajů, určení prostředků pro zpracování a jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje zprostředkováváme našim partnerům pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, např. pro zajištění platby či přepravy, na základě oprávněného zájmu či pokud jste s předáním předem vyslovili souhlas.

Vaše osobní údaje taktéž předáváme našim zpracovatelům, kteří samozřejmě dodržují zákonné podmínky ochrany osobních údajů. Tito zpracovatelé osobní údaje zpracovávají dle našich pokynů a vaše práva tímto zpracováním nejsou nijak dotčena. S vaším souhlasem můžeme vaše osobní údaje předat taktéž sociálním sítím či provozovatelům marketingových nástrojů pro zobrazení cílené reklamy na dalších webových stránkách.

4.1. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

Vaše osobní údaje můžeme předat následujícím subjektům:

A) SPOLEČNOSTEM PROVOZUJÍCÍM PLATEBNÍ SLUŽBY ZAÚČELEM ZPRACOVÁNÍ PLATEB NA ZÁKLADĚ VAŠÍ OBJEDNÁVKY, TEDY PLNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY;

B) PŘEPRAVNÍM SPOLEČNOSTEM ZA ÚČELEM DODÁNÍ VÁMI OBJEDNANÝCH PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB A ŘEŠENÍ REKLAMACÍ, VČETNĚ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY;

C) PARTNERŮM ZAJIŠŤUJÍCÍM ROZESÍLKY OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, KTEŘÍ JSOU VÁZÁNI POVINNOSTÍ MLČENLIVOSTI A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NESMÍ POUŽÍT K ŽÁDNÉMU DALŠÍMU ÚČELU;

D) PROVOZOVATELŮM MARKETINGOVÝCH NÁSTROJŮ; KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ S PERSONALIZACÍ NABÍDEK I OBSAHU;

E) POSKYTOVATELŮM NÁSTROJŮ PRO KOMUNIKACI ZÁKAZNICKÉHO SERVISU S VÁMI, ČI PŘÍPADNĚ EXTERNÍHO CALL CENTRA;

F) PARTNERŮM PROVÁDĚJÍCÍM PRŮZKUMY SPOKOJENOSTI MEZI ZÁKAZNÍKY;

G) DODAVATELŮM TECHNOLOGIÍ A POSKYTOVATELŮM CLOUDOVÝCH SLUŽEB;

H) PRÁVNÍM NEBO FINANČNÍM ZÁSTUPCŮM, SOUDŮM ZA ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ, VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK NEBO Z DALŠÍCH DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PLNĚNÍ NAŠICH ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ;

I) VEŘEJNÝM ORGÁNŮM V PŘÍPADĚ VYMÁHÁNÍ NAŠICH PRÁV (NAPŘ. POLICIE.)

Použijí-li třetí osoby vaše osobní údaje v rámci jejich vlastních oprávněných zájmů, neneseme za tato zpracování odpovědnost. Takové případné zpracování se řídí výhradně zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

4.2. PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EU

Při předání vašich osobních údajů našim zpracovatelům můžeme v některých případech osobní údaje předat také do třetích zemí, které nejsou součástí Evropské unie a které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Avšak takové předání bude z naší strany realizováno pouze tehdy, že se náš zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí, které jsou dostupné

 

5. PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JSOU ZABEZBEČENY? 

5.1. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje v první řadě zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu, tedy kupní smlouvy či smlouvy související s prodejem vašeho zboží. Ty osobní údaje, jež jsou nezbytné pro plnění všech našich povinností, ať už se jedná o povinnosti toliko vyplývající z uzavřené smlouvy mezi námi, či z obecně závazných právních předpisů, jsme povinni zpracovávat po dobu stanovenou danými právními předpisy či v souladu s nimi. Např. u námi vydaných účetních dokladů jsme jakožto správce povinni informace o vás uchovávat nejméně po dobu 10 let od jejich vystavení.

Vedle toho zpracováváme i osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, abychom byli schopni řádně plnit veškeré naše povinnosti, které vyplývají z uzavřené smlouvy i obecně závazných právních předpisů. Např. u námi vystavených účetních dokladů jsme povinni informace o vás uchovávat nejméně po dobu 10 let.

V rámci plnění vašich žádostí a poskytování kvalitního zákaznického servisu zpracováváme vaše osobní údaje do uzavření našeho smluvního vztahu.

Udělíte-li nám souhlas se zasíláním obchodních sdělení, je tento souhlas platný po dobu 4 let či do jeho odvolání. 

Pokud navštívíte naši výdejnu či jiné prostory a jejich okolí naší společnosti, zpracováváme kamerové záznamy po dobu 90 dnů ode dne pořízení tohoto záznamu.

V ostatních případech vyplývá doba zpracování vašich osobních údajů z účelu zpracování, či je dána závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Po uplynutí stanovených lhůt pro zpracování jsou vaše osobní údaje automaticky smazány.

5.2. ZABEZPEČENÍ

Osobní údaje, které jsme o vás shromáždili a které zpracováváme, se k nám přenášejí v již zakódované podobě, přičemž pro tento přenos používáme kódovací systém. Právě tento systém zajišťuje, že při komunikaci vašeho prohlížeče s naším serverem jsou vaše osobní údaje v bezpečí. Naše webové stránky i ostatní systémy, se kterými pracujeme, zabezpečujeme pomocí přiměřených technických i organizačních opatření proti ztrátě a zničení vašich osobních údajů, dále proti přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

Toto zabezpečení průběžně vylepšujeme, přičemž taktéž u našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jimi využívaných systémů s GDPR.

Pokud se registrujete, je přístup do vašeho uživatelského účtu možný pouze po zadání vámi zvoleného hesla. Přístup k vašemu heslu nemáme, neboť jej ukládáme v šifrované podobě, která není zpětně rozklíčovatelná, a to ani pro nás.

Rádi bychom na vás mimo jiné apelovali, že je nezbytné, abyste vaše přihlašovací údaje nesdělovali třetím osobám. Po ukončení činnosti ve vašem účtu doporučujeme se odhlásit, obzvláště pokud dané zařízení sdílíte společně s jinými uživateli. Za případné zneužití vašeho hesla nepřebíráme odpovědnost, ledaže bychom tuto situaci přímo způsobili.

 

6. JAK VYUŽÍVÁME SOUBORY COOKIES?

Využíváme taktéž soubory cookies, aby naše webové stránky mohly správně fungovat, aby naše nabídka pro vás byla relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Abychom mohli cookies využívat, je potřeba jejich podpora ze strany vámi využívaného internetového prohlížeče. 

Cookies jsou standardním nástrojem pro ukládání informací týkajících se používání webových stránek.

Cookies jsou malé textové soubory, které vznikají automaticky při návštěvě každé webové stránky a které jsou uloženy v rámci vámi využívaného prohlížeče ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení. Díky některým cookies dokážeme propojit vaše aktivity na našich webových stránkách až do okamžiku, kdy prohlížeč uzavřete. Se zavřením okna prohlížeče se tyto cookies automaticky vymažou.

Jiné cookies však ve vašem prohlížeči či zařízení zůstávají po nastavenou dobu a při každé návštěvě našich webových stránek se reaktivují. Kromě cookies využíváme taktéž tzv. trackovací pixely, což jsou malé, pro běžného uživatele neviditelné obrázky, jež fungují na podobném principu jako cookies. Doba ponechání cookies ve vašem prohlížeči či zařízení závisí na nastavení samotných cookies a taktéž vašeho prohlížeče. Data získané ze souborů cookies uchováváme maximálně po dobu 1 roku.

 

7. JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK JE MŮŽETE UPLATNIT?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte taktéž vy svá určitá práva, které můžete uplatnit. Mezi tato práva patří:

7.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP

Máte právo požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů – jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem a po jakou dobu, kde vaše údaje získáváme a komu je předáváme. V rámci práva na přístup nás taktéž můžete požádat o zaslání strukturovaného strojově čitelného formátu zpracovávaných údajů. Kopii vám rádi po řádném ověření identity vygenerujeme, stačí zaslat vaši žádost na e-mailovou adresu Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „Pověřenec“) info@hrackoun.cz.

7.2. PRÁVO NA OPRAVU, RESP. DOPLNĚNÍ

Zjistíte-li, že zpracovávané osobní údaje jsou nesprávné či neúplné, máte právo zažádat o jejich opravu. Vaše údaje rádi bez zbytečného odkladu opravíme či doplníme. Stačí zaslat vaši žádost na e-mailovou adresu Pověřence info@hrackoun.cz.

7.3. PRÁVO NA VÝMAZ

V některých případech můžete uplatnit právo na vymazání osobních údajů, které o vás zpracováváme. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme či anonymizujeme. To se však netýká těch osobních údajů, které potřebujeme ke splnění našich zákonných povinností a jejichž uchování nám nařizují právní předpisy (např. vyřízení již podané objednávky), či k ochraně našich oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že tyto údaje již nebudou pro stanovený účel zapotřebí nebo jestliže bude uložení vašich osobních údajů nepřípustné z jiných, zákonem stanovených důvodů.  O výmaz osobních údajů můžete požádat Pověřence prostřednictvím e-mailové adresy info@hrackoun.cz.

7.4. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

V některých případech můžete využít také právo na omezení zpracování osobních údajů, které o vás zpracováváme. Můžete požadovat, aby vámi označené osobní údaje nebyly předmětem dalšího zpracování, a to po omezenou dobu. O omezení zpracování osobních údajů můžete požádat Pověřence prostřednictvím e-mailové adresy info@hrackoun.cz.

7.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

Máte právo od nás získat veškeré vámi poskytnuté osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném a strojově čitelném formátu. Údaje vám v tomto formátu rádi vygenerujeme, stačí zaslat vaši žádost na e-mailovou adresu Pověřence info@hrackoun.cz.

7.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud se jedná o zpracování pro marketingové účely, osobní údaje přestaneme zpracovávat bez zbytečného odkladu. Avšak v ostatních případech takto učiníme dle opětovného posouzení našich oprávněných zájmů a vašich práv a důvodů. Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím žádosti na e-mailovou adresu Pověřence info@hrackoun.cz.

7.7. PRÁVO PODAT STÍŽNOST

Uplatnění práv a postupů výše uvedených nijak neomezuje vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. Tohoto práva můžete využít zejména pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Subjektem k vyřizování stížností zákazníků je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO 708 37 627.

 

8. KONTAKTUJTE NÁS

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad a zpracování vašich osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@hrackoun.cz. Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů. Ve výjimečných případech, zvláště s ohledem na složitost vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás však budeme informovat.

Případně nás neváhejte kontaktovat taktéž na adrese či zákaznické lince uvedené v zápatí těchto Zásad.

Kontakt: Hračkoun – www.hrackoun.cz,               

Zátiší 83, 

Dalovice, 362 63

Zákaznický servis: 606304723 nebo info@hrackoun.cz

9. ÚČINNOST

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 9. 9. 2022.